петък, 20 февруари 2009 г.

Как да се насочим към подходящия университет с резултата по матура?

Как да се насочим към подходящия университет?

Държавните зрелостни изпити са най-добрият начин за външна оценка и контрол на качеството на образованието в една страна.

От тази година матурите стават задължителни. Зрелостниците ще държат два изпита - по български език и литература и втори - по избор.
Кандидат-студентите ще имат право да кандидатстват за висшите учебни заведения с оценката от матурата или, ако решат, и с оценката от кандидатстудентския изпит.
В повечето висши училища оценките ще важат само за някои специалности, а някъде приемът ще става и с кандидатстудентски изпит, като при класирането ще се взима по-високата оценка.
Вече могат да се разграничат четири основни модела, по които различните висши училища ще приемат оценките от матурите. Според първия матурите изцяло ще заместват конкурсните изпити по определени предмети. При втория модел остава приемният изпит, но матурите ще имат тежест при балообразуването. Университетите, които изберат третия модел ще използват оценките от матурите като условие за кандидатстване - до приемен изпит ще бъдат допуснати само тези младежи, които са положили матура. Освен матурата някои университети са заявили, че при балообразуването ще участва и общият успех от дипломата за средно образование.

Много от висшите ни учебни заведения приемат нови студенти само с оценката от матурата, това важи за всички специалности в Техническия университет в София, Русенския, Шуменския, Югозападния университет в Благоевград, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет, Икономическия университет във Варна, Университета по хранителни технологии и Аграрния университет в Пловдив.
Матурите няма да се използват от 10 университета, поради специфичния им прием. Това са висшите училища по изкуствата, Военната академия и Американският университет.

Така например, Софийският университет от тази година ще увеличи бройката на специалностите, в които може да се влезе с оценката от зрелостния изпит. Студентите, приети само с оценката от матурата се представят много добре в учебния процес и именно това е причината матурата да се приеме като достоверен източник за оценка на знанията на младежите.

Резултатите от матурите по чужд език ще важат за вход в педагогическите специалности с чуждоезичен профил, които се изучават в Софийски Университет.
С издържана матура ще може да се кандидатства вече и за специалностите биология, биология и химия и география и биология в Биологическия факултет на Алма матер.
Но все пак, явно има още какво да се желае, като знания от зрелостните изпити, защото при образуването на бала на всеки кандидат, оценките от матурите ще се умножават с единен коефициент 2,5 за всички специалности, докато резултатите от кандидатстудентските изпити ще се умножават с коефициент 3.

По подобен начин стоят нещата в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. По последна информация за влизане в специалностите във филологическия факултет ще се признават оценките от държавните зрелостни изпити. За част от матуритетните резултати ще се прилага коефициент за оформяне на оценката за класиране. Нивото на владеене на чуждите езици в среден курс е съобразено с изискванията на Европейската езикова рамка, затова оценките от матурите по английски и немски език не се приемат като изцяло равностойни на резултатите от кандидат-студентските изпити.

Например, ако кандидат-студент, издържал матурата по английски език с шестица, ще получи конкурсна оценка Много добър 4.80, ако не се яви на приемен изпит. Единствено матурата по френски отговаря на изискванията на Европейската езикова рамка и затова се приема като равностойна на кандидат-студентския тест.
При чуждоезиковите специалности, напълно ще се признават оценките от международните сертификати по четири езика - немски, английски, испански и френски.
Резултатите от държавните зрелостни изпити влизат в балообразуването и на останалите специалности от Филологическия факултет. За „Българска филология” ще се кандидатства с изпит по български език или българска литература, но ще се признават и оценките от матурата по този учебен предмет.

За „Руска филология” приемат след издържан кандидат-студентски изпит по руски, по български или по българска литература или оценка от матурите по тях.
Новост през тази година в Пловдивския университет е изучаването на турски език в комбинация с френски, немски и български. Приложната лингвистика, чието ориентиране е най-вече към подготовката на преводачи, ще разчита и на предмети като информационни технологии и бизнес култура.

Великотърновският университет "Св. Кирил и Методий" ще приема през следващата учебна година студенти във филологически и педагогически специалности с оценките от матурите по чужд език. Оценката по задължителната за всички матура по български език и литература, ще бъде балообразуваща за повече от 20 специалности.
Вход за Великотърновския университет може да бъде само матурата по чужд език. Приемът за всички филологии с чужд език ще станат освен, конкурсните изпити по езика, и държавните зрелостни изпити по съответния език. Студентите ще могат да изберат дали да кандидатстват с конкурс или с оценката от държавния зрелостен изпит. При балообразуването ще се вземе по-високата оценка.

Във Великотърновския университет (ВТУ) бележката от зрелостния изпит по литература ще се взима като балообразуваща за всички специалности, за които трябва оценка по предмета от дипломата. Единствено матурите по чужди езици ще са равностойни на приемните конкурси.

По по-различен начин стоят нещата в Икономическия университет във Варна, той признава оценките от матурите наравно с резултатите от конкурсните изпити. Икономическият университет във Варна ще приема студенти в 17 бакалавърски специалности, разпределени в четири професионални направления: "Администрация и управление"; "Икономика"; "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки".

Югозападния университет "Неофит Рилски" реши оценките от матурите да се зачитат за прием във висшето училище в Благоевград. Оценките от матурите на кандидатстващите в Югозападния университет ще имат еднаква тежест при балообразуването с оценките, получени на предварителните или на редовните конкурсни изпити.

В Стопанската академия в Свищов ще се влиза с оценките от зрелостните изпити по математика и география. Ако ръководството обаче прецени, че матурата по тези предмети е била прекалено лесна, бележката от нея ще се умножава с коефициент 0.9, за да даде по-голям шанс на кандидатите, издържали успешно приемния изпит.

В Нов български университет отличниците от матурите ще влизат без изпит, а останалите ще трябва да се явят на тест, като за бала ще се зачита по-високата оценка.

В медицинските университети в София, Плевен и Пловдив с матури ще може да се кандидатства само в направление "Здравни грижи".

Няма коментари:

Публикуване на коментар